2.28.2012

Ang Talampakan ng Araw Nasa Lupa Na
Nagparamdam sa lamig ng libingan
At dilim ng mga hungkag na mata;
Ang langit parang yungib na walang katapusan
Na paglalakbayan ng mga barko ng sakuna.
Lahat-lahat, katahimikan gaya ng nag-iibigang nagkagalit
Na hindi na magpapakumbaba; ang mga dibdib punumpuno ng kamandag;
Nagngangalit ang mga bagang. Lahat-lahat, naulinigan ko
Ang unang gansa sa silangan parang matigas na tunog
Ng paglikha, paghuhukom. Ang mga makikislap na daliri
Sigaw na di masusupil sa lupa ang kaloob. May tinig
Sa hangin, nakalulunos. Pakinggan mo ang mga dagundong
Na magwawasak sa mga bundok, na maglilipat sa kanila;
Kilala ko ang kapangyarihang bukal ng asupre at apuy.
Tingnan mo ang daigdig, gapitak lamang na iyak, gapatak
Na luha! Nakikita ko na ngayon ang isang pagkawasak
At pagkabuo. Oo, ito na ang simula
At wakas. May tinig sa hangin, nagsasabi:
Bumangon na kayo, ang talampakan ng araw nasa lupa na!

--JUAN S.P. HIDALGO JR.


(Salin ni Ariel S. Tabag)


ANG ORIHINAL NA BERSIYON SA ILOKANO :


Ti Dapan ti Init Addan iti Daga


Nagparikna babaen ti lamiis ti tanem
Ken sipnget dagiti kawaw a mata;
Ti langit kasla rukid nga awan ungpotna
A paglayagan dagiti bapor ni didigra.
Amin-amin, ulimek kasla nagginnura nga agayan-ayat
A dinton agrinnukma; dagiti barukong napno iti gita;
Agngarngariet dagiti panga. Amin-amin, naallingagko
Ti umuna a gansa iti daya kas natangken nga aweng
Ti pannakaparnuay, pannakaukom. Dagiti nasilap a ramay
Ikkis di masaba iti daga idatengda. Adda timek
A nadagem iti angin. Denggem dagiti kanalbuong
A mangrebba kadagiti bantay, a mangyakar kadakuada;
Am-ammok dayta a bileg a dissuor ti asupre ken apuy.
Kitaem ti lubong, sangapirit laeng a sangit, lua
A sangkatedted! Makitak itan ti maysa a pannakadadael
Ken pannakaparnuay. Wen, isu daytoyen ti pangrugian
Ken paggibusan. Adda timek iti angin, agkunkuna:
Bumangonkayon, ti dapan ti init addan iti daga!


(Naipablaak iti BANNAWAG, Hulio 6, 1964; nairaman iti Pamulinawen, Dandaniw, 1949-1975, Jose A. Bragado ken Benjamin M. Pascual, editors, Metro Manila: GUMIL Filipinas, 1976.)

No comments:

Post a Comment