2.12.2012

Ur-urayenka Uray Agingga iti Panagsabong ti Kawayan
(pamakpakawanan ni Apo Cles B. Rambaud)

Ur-urayenka uray agingga iti panagsabong ti kawayan
Ta awanka iti sampaga ti kamia, wenno iti ayamuom ti rosas

No addaka’t dayyeng ti saleng, iti damortis siak ti agparintumeng
A payapayanna ti napino nga angin a pangabelak iti samiweng

Ur-urayenka a kas iti panagarapaap dagiti rengngat iti littugaw
Tapno mawayaan dagiti rettab nga agkan ti sinamar, ti linnaaw

Ngem ti pagilasinan ti yaaymo, kas karasay ti ulep iti Mayo
Nakalawlawa nga asul ti tangatang, kas kawatiwat panagurayko

Malayetak a mangur-uray iti di panagkeppet ti bulong ti baimbain
A birtud koma’t lana a pagsapsapo iti panaguray kenka ket di malammin

Agsapsapulak kadi’t babato ti alipugpog wenno iti itlog ti kannaway?
Ay, maregreg ti namnamak, Biagko, kas panagtinnag bulong salaysay

Inim-imdenganka iti awag ti saltek, iti sinnungbat dagiti riari ken kuriat
Ngem iti naunday nga ulimek, iti bumitog a bitek ti puso, nagsagabaak

Tapno makitaka iti sardam, inay-ayok ti bulan iti innapuy a nakapudpudaw
Ngem ti sangkabassit a namnamak, kas iti layap, pettat a bimtak, nagpukaw

Ti mangsapul kenka, kaslaak ubing a mangsensenial iti bituenko
Agur-uray nga agpasag iti saklulo ket appupuek ditoy puraw a panio

Ay, agpakpakaasiak iti ayat ti kannag ta pasikalenna ti bannawag
Ta ti nawatiwat a darikmat a panagur-uray, kumkumsen met daytoy biag

Idawdawatko pay ketdin, O Ayat, a sika koman ti anaraar ti baggak
A mangapros itoy nakalamlamiis a rupa a linasat dagiti lua a nanakanak

Ngem urayenka latta uray sika met laeng ti tagiuray a sabong ti kawayan
Uray no kaipapanan ti inka ilulutuad, isu metten ti innak pannakarsaak.

--ARIEL S. TABAG
Sta. Teresita, Cagayan / Old Balara, Quezon City


(Naipablaak iti Bannawag, Pebrero 6, 2012 a bilang.)

No comments:

Post a Comment