2.12.2012

Pananglipatmalipatak ti agsangal iti daniw
no rugiam a ririten dagiti tablon
nga inul-ulila dagiti aliaw dagiti allon
a nangkumelkumel kadagiti katawa
dagiti balay a dinuayduayya ti karayan.

malipatak ti agsangal iti daniw
no ataduem a kataman dagiti tabla
iti sidadasay itan nga aplaya
a timtimpawan dagiti dung-aw
dagiti pitak a nangduayya ti parbangon.

malipatak ti agsangal iti daniw
no ibautmon ti metro a mangrukod ungto
ti kaakaba ken kaakikid ti lubong a rektanggulo
a maudi a pakaisalansanan dagiti lagip
dagiti tampong a binalkobalkot ti saem.

malipatak ti agsangal iti daniw
no isakabmon ti ikkis ti naragas a sarming
a maibatog iti awanan nagan a rupa
dagiti inosente a katkatawa ken ray-aw
dagiti timtimpaw a buteng ken aligagaw.
malipatak ti agsangal iti daniw
kas iti lipat a mangsindi kadagiti atong
kas iti lipat ti nagtagipanes a sardam
kas iti lipat kadagiti nagpukaw a tagipatgen
di agmawmaw dagiti maipasngay a pangngarig.

--DANIEL L. NESPEROS
San Nicolas, Ilocos Norte


(Naipablaak iti Bannawag, Enero 23, 2012 a bilang.)

No comments:

Post a Comment