9.06.2012

Panagpinnakada
Sibabara pay laeng kadagiti limbang ti puted a daniw
dagiti agek nga impatayabmo kaniak iti pungto
ti aldaw a nasken a bisngayennata dagiti dua a dalan.
Daldalapadapek a kanayon
iti bibig
iti pingping
iti muging ti kada agtabon a malem,
ti kada agukrad a bannawag
ti lamuyot ken ayamuom dagidi naibislin nga agek iti pul-oy.
Adayon ti nagtengko, nalabit kas iti kaadayo met ti nagtengmo
ket no taldiapak ti lugar a nagalus-osan dagiti dakulapta
diakon maripar pay dagiti dua a nabisngay nga anniniwan
ta minawmawen ti sipnget dagiti nangalun-on
kaniak a kabakiran, inartapanen dagiti linasatko a kabatuan.
Ngem bayat ti yaaskawko ken yaaskawmo
pumigpigsa ti sul-oy ti lagip ket akuek,
umun-uneg ti kaaddam kaniak, iti abayko.
Kaaduan idi a masarakanka
iti kinalasbang dagiti sabong— sipud panagbusel
ken panagbukar; kadagiti pakabuklan dagiti bantay
a nagbestida kadagiti angep wenno kadagiti lapayagda
a nagaritos kadagiti bullalayaw.
Ipaduyakyakko kenka ita:
ti rupam
ti aminmo kaniak
awan unayen iti pangngarig a masarakan laeng
iti gagangay a kudil ti nakaparsuaan.
Ti kaipapanam, limmansaden ket naun-uneg pay
ngem iti lansad dagiti banga ti taptapuyo nga inkutukot
dagidi sikota a natapok.
Ammuem, maysaka nga ubbog
a makitinnukod iti kalindaw ti tumiktikag a kaunggak
ket kadagitoy la a mariknak, ta ti gayam panangbisngay
kadata dagiti dua a dalan, isu ti pirgis
a namagsaip iti kaipapanam.

--CORAZON F. QUIAMAS
Honolulu, Hawaii / Laoag City


(Naipablaak iti Bannawag, Oktubre 3, 2011 a bilang.)

No comments:

Post a Comment