9.12.2012

Parbangon

Segseggaanka iti tunggal parbangon
ngem karasakas laeng dagiti bulbulong
ti mangngegak; awan uni ti tekka iti bautek
kadagitoy pingping, umagibas ti pul-oy a di met agdisso
dagiti apros, agtalinaedda a nakabitin iti angin.

Nakasirip ti raya ti init iti regkang dagiti tinidtid a diding
sabatek ti lamolamo a barana
saklotek nga aprosan ken arakupen
isapsapok ti lawagna iti sibubukel a pakabuklak

Ngem mautoyanak a mangpalabas iti agmalem
ket seggaak ti idadateng ti sumipnget
Kas kaniak, maragsakan dagiti andidit ken kuriat
a kibinen dagiti aggilgilap a bituen
ket kas kadagiti napalabas a rabii,
palubosannak latta koma a sumangbay kenka,
uray siuulimek, iti sidong ni lagip
agingga a dika dumteng iti parbangon.

--MARICHEL E. SUGUITAN
Hong Kong / Solano, Nueva Vizcaya


(Naipablaak iti Bannawag, Hulio 30, 2012 a bilang.)

2 comments: