9.30.2012

Ti Agur-uray

Nagangon dagiti bulbulong ngem awan ti imparipiripmo a panagsublim.
Ania ti nakataktakam ket di met nagsarday ti panagayus ‘ta karayan?
Ania koma no sinurotmo lattan ti lenned, kabus ken sellag?

Saanko met ket nga immaldit dagidi darepdepta iti kawaw a langit.
Sinurotko dagitoy kadagiti rimat dagiti bituen, kadagiti gilap ti init
No matnag ti sikigna iti danum a masinsinit, kadagiti agpukawpukaw
Nga apros ti bulan bayat ti panagdaliasatna iti umatiberber nga angep.

Naggapuanna koma ti im-impek a banglo iti pusok?
Intanemmo babaen ti arasaas a kas kalag-an ti panagtangep
Ti langit ken taaw— saan a marukod, matinep, masukog.
Kasano koma ngata a lipatek ti diak maaprosan?
Saanko nga inggagara ti panagrusing ti bukel— nagsabong met lattan.

Naraniag unay dagiti matam, kinuna dagiti makasabat kaniak,
Adda aglaslasbang a sabong iti kaunggam.
Ngem no agsarmingak, dagiti nasilap a luak ti makitkitak.

No agbisngay ti langit iti rumabii ket masilawan ti addangko
A mapan aguray manen iti ruangan, kuna ti kannag kaniak:
Anian a raniag ti anninawanmo!

Diakon mabilang dagiti rabii a nagkaradap ti bulan
Tapno bugiawenna ti sipnget ket ulsannak, kaduaennak.
Ta ti raniag, para kadagiti agladladangit iti sipnget.

Agyamanka kadagiti rabii a sinangsangitam
Umayen ti dimo koma maur-urayen
Silawanto ti sileng dagiti luam
Sabtento ti ayamuom ti pinetpetam nga arasaas.

--ALEGRIA ALBANO-IMPERIAL
Bacarra, Ilocos Norte


(Naipablaak iti Bannawag, Agosto 2, 2010 a bilang.

No comments:

Post a Comment