9.17.2012

Ti Pudno a Naganmo

Bay-am a belnasannaka
dagitoy bibig kalpasan
ti panagkalintuduam kadagiti sayyet
a silaw. Bay-am
a susopek dagiti sensilio
a nagtagilanga a serbesa
nga inkidkidemmo a linidok.
Ipalagipko ti pudno a gatadmo
a saan a marukod dagiti mata
a sumarsarut aginggat' sarming iti entablado.

Nasipnget.
Ngem bay-am a pagandapennaka dagitoy apros.
Appupuek ‘ta rupam,
ket agkak dagita kurimatmat;
punasek ti kinapiman,
ramanam imas ti namnama
iti panagtulatid dagita matam.

Ita a rabii,
ipalagipko kenka ti pudno a naganmo
saan ketdi a bumbuniagannaka
ti sipnget iti agduduma a nagan

bayat panagparintumengmo iti sango
ti barbonan a dios.

Ita a rabii,
yarasaasko ti naganmo
iti timek ti maysa nga arkanghel.
Pagpakadaek ti panagduaduam iti lubong;
patiem a maipasngay ita ti pudno a langit,
buniaganta daytoy iti inta panangalimpatok.

--DEXTER A. BIZ
Sta. Teresita, Cagayan / Makati City


(Naipablaak iti Bannawag, Septiembre 12, 2012 a bilang.)

No comments:

Post a Comment