9.21.2012

Septiembre ti Kiraos
Aglanglangta latta uray sangkakammet
Laengen a kilabban ti matmatda
Iti malanglanganan a duyog. Urnongek

Dagiti murkat, saggaysaek a piduten
Dagiti naiwawa nga innapuy. Danumak
Ti kimmublang nga ittip, pamedped

Latta pay daytoy, kaludon ti asin
Bareng mapalukmegna pay lat' pingping
Ti nataengan man wenno ubing.

Anusanta lattan a sepsepan ti sustansia
'Ta barakubak a marunggi wenno
Kulot a paria. Makaammonton boksit

No dinan marunaw ti natangkenan
A bulong wenno natibker a kalatkat.
Septiembre pay laeng ket adayo pay

'Tay tagtagiurayen nga aginaldo
Ti Disiembre wenno baro manen
A kari ti umay nga Enero. Tinawen

A pulagid ti uray sangaapuyan
A bussog, barbareng dinton pilpilaan
Ti pinorkilo nga ep-ep ti bisaleg.

Kabayatanna, inta pay la turposen
'Toy Septiembre: pagsanguanta a duomen
Dagita itta a mapiliam dita tataepam,

Sayang met no inka itar-ap, dim' ibelleng,
Urnongem pati dayta pegpeg, naimas
Met a lugawen, pedped iti agmalem.

Paglanglanganta pay lat' dita dulang
'Ta kilabban, Septiembre pay la'ng, awan daan
Nga innapuy iti duyog nga aglanglangan.

--ROY V. ARAGON
Iguig, Cagayan / Mabasa, Dupax del Norte


(Naipablaak iti Bannawag, Septiembre 8, 2008 a bilang.)

No comments:

Post a Comment