10.30.2012

40 Ita nga Oktubre ti Bisaleg"Life begins at forty..."
            -- maysa a pagsasao

Oktubre manen a mangipalagip iti arinunos ti tawen.
Oktubre ti lagip iti kuarentan nga Oktubre a lumabes.
Ket Oktubre a kangitingit ti gawat, kapades ti saraaw,
Kabayatan a dandaniwam ti binulan a patriarkal a laglagip
Ken sentimental nga ay-ayat, iti panawen ti sagubanit,
Tiempo a detenido ti bagas ket arestado dagiti tig-ab.

An-anuem ngarud daytoy nga Oktubre ti kasangay?
Dimon kayat a daniwan dagiti retirado a rugso.
Dimon daniwan dagiti sepia a retrato ti ubing a tibbayo.
Selebraram daytoy nga aldaw nga agsukdalka iti arep-ep
Ti kawaw a latat' pagbagasan, a naynay la nga agdayamudom
No daytay ikiraudmo ti teppeng iti dimket a pegpeg iti lansad.

Aldawmo ita, bulanmo ita nga al-aldaw met ti atitiddog a pila
Ken agsasanga a libut dagiti umar-araraw a dila ken dawatdawat.
Inaldaw a panagsarimutmot iti nabatbati a gawed.
Panagarinsawad iti natda a bua iti nalungtot a burnay.
Panaglebbek iti nagsultopan iti kuttongi a leddangan.
Panagkupin iti rigrigis a madubla. Tapno adda latta mapadara.
Agmamaka lattan, imuskadam ti dawat
Iti labon ti aldaw: yaw-awan ti sugpet ken pait ken adat
Dayta sikal ken sikaw. Lebbekem 'ta kiraos. Ngalngalem
Ket ngalngalem 'ta garadugod. Ipugtitmo 'ta bisin, palabbagaem
Dagiti kalsada ken paraangan: itinam ti daradara a pedped
Iti aglulusiaw nga Oktubre. Oktubre a sepsepsepan ti bisaleg.

Ay, dimon daniwan ngem daniwam latta ti ayat iti panawen
Ti ringgor, ti rugso iti panawen ti panagkanagan dagiti piglat.
Daniwam daytoy nga aldaw a makiliblibutka ita iti pagbiag.
Daniwam daytoy nga Oktubre a rugi ti pannakipila iti biag.

--ROY V. ARAGON
Dupax del Norte, Nueva Vizcaya / Iguig, Cagayan


(Naipablaak iti Bannawag, Oktubre 27, 2008 a bilang.)

No comments:

Post a Comment