10.14.2012

Naim-imas ti Marunggay No Maal-alaan
Naim-imas ti marunggay no maal-alaan
Bulongna ti umub-ubing no mapapaadan
Sumam-it a kas 'ti isem nalasbang a balasang
Uray digonat' di malangoy ti agabalayan

Napas-eng ti marunggay a di magatgatudan
Iti bangkag puonna awan makaassibay
Mulat' Manang Baak agdannat' nakaliktad
Taraken ti Manong Bayog ayatnat' nagatad

Naim-imas ti marunggay no maal-alaan
Puonnat' di naremmengan, bunganat' masukdal
Nananam kas tubbog susot' agdalagan
Sustansianat' balon ti agarado, agpalpal

Nakulbet ti marunggay a di magatgatudan
Bulongnat' barrakabak, binalayan ti aplat
Digonat' naangseg, bungana pay makaulaw
Maganggango, matintinnag, di pay mataltaliaw

Naim-imas ti marunggay no maal-alaan...

--CLES B. RAMBAUD
Pinili, Ilocos Norte


(Naadaw iti basirepublic.blogspot.com. Naipablaak iti Bannawag idi 2002. Adda iti baba ti video ti panangikanta 'toy numo a nangputar met laeng iti melodiana. Pasensiaanyo la bassiten ti kuankuansit a timek.)


No comments:

Post a Comment