10.06.2012

Sariugma I

saan latta a mapnek, naikudi
ti banias nga agsisiim iti suli
mangseppeg iti piek ti rabii
sinallukob payak ti kalapati

a nalip-ak. ti lib-at, kas umsi
dumteng iti wagas a namikki
di mapupuotan: adda umbi
a gita iti kuspag ti pammati

mangtaraken biddut a mailili
kullaap ti nakem a di marubsi:--
ti banias agbiag a maisupadi
iti lamina ti bin-i a mailangi.

ti tao kas piek a sumsumiasi
iti rukod kenkuana nga imbati
dagiti nariinganna a baddi.
a, ngem ti atang! apay man kadi

a dina napatangan ti kaasi
ti banias a naslag a tagibi
ti riwet, bileg a di agati
kuspag nga aragaag ti puli?

agkay-ab latta ti kalapati
a payakna ti nalip-ak. ti nibi
ti babak imetna ti rabii
pupogenna ti piek iti suli.

--REYNALDO A. DUQUE
Bagani Ubbog, Candon City / ParaƱaque City


(Naipablaak iti Bannawag, Disiembre 1, 2008. Immuna a naipaskil iti basirepublic.blogspot.com.)

No comments:

Post a Comment