10.23.2012

Dawel
Nadawel itan dagiti agbangon a dalluyon
Ngem maiwayat latta ti kitang wenno ti iket
A mangtiliw kadagiti nabatbati pay a billangan, bilis—
Sungbat iti inaldaw a kiraos, iti inaldaw a gawat
Iti inaldaw a panagkasapulan— ta rumbeng a silpuan
Ti anges tapno mayaddang ti biag, ti pagtaengan
A siblosiblokan ti ima ti danum tunggal atab.

Saan laeng nga iti taaw daytoy a dawel
Tumaktakdang iti kadaratan, sumangsang-at
Kadagiti pantok— in-inut nga aguyas iti paraangan
Ta nabileg dagiti makina nga agkurob, agsusop
Iti nayon pay a nam-ay dagiti agul-ules iti nam-ay
Ken mabati latta dagiti kitang ken iket a magsat, mabsang
A mangpakaro iti daytoy a kiraos, iti daytoy a gawat
Ket bumangon latta ti aligagaw iti barukong
A siblosiblokan ti ima ti danum tunggal atab.

Adda met pannakaibubo dagiti babassit a timek
Tapno tuminggaw, danonenda dagiti nakatangep,
A tawa ken ridaw; sabali laeng dagiti naikari, naitapik,
A pannakikadua, a pannaranay: marikna ti ikikired, isasanikar
A dumupar iti pader. Ngem nasalemsem gayam dagiti dakulap
Ket matda latta dagiti naiwayat a masakbayan
A siblosiblokan ti ima ti danum tunggal atab.

--JOBERT M. PACNIS
Ballesteros, Cagayan


(Naipablaak iti Bannawag, Oktubre 8, 2012 a bilang.)

No comments:

Post a Comment