10.16.2012

Unnoy

Agunnoyak kenka
Kas nakaparintumeng a kurimatmat
Ti bulan; ilukatmo ‘ta barukong
Ket silnagak nakatalimeng
A kaunggam.
Dimo ikumot ti nalamiis
A riknam-- perrengennak,
Alawem dagiti kumarkarais a ramay
Iti rangkis lumlumseb a matak.

Ta sika ti bukodko a lawag
A makiinnartap raniag
Kadagiti bituen a purpurarem
Iti dayag.
Ta sika, wen,
Ti sangakopita a linnaaw
A maibukbok
Iti muging ti kada umay
Agbuniag iti ayat.

--CORAZON F. QUIAMAS
Ewa Beach, Hawaii / Laoag City


(Immuna a naipaskil iti www.penshadow.wordpress.com; www.urattipluma.blogspot.com; ken www.iluko.com, Nobiembre 20, 2008; nabulod ti imahen iti http://apod.nasa.gov. Naadaw iti basirepublic.blogspot.com. Naipablaak iti Bannawag.)

No comments:

Post a Comment